Hướng dẫn thi, làm bài đánh giá online

Hướng dẫn thi, làm bài đánh giá online

Sau khi tạo xong cuộc thi, người dùng nhận được link cuộc thi đã có thể làm bài thi được.

Video hướng dẫn