Hướng dẫn tạo câu hỏi matching

Hướng dẫn tạo câu hỏi matching

1, Nhập câu hỏi
2, Nhập dữ liệu cột A
3, Nhập dữ liệu cột B
4, Nối dữ liệu cột A với dữ liệu cột B tạo thành các cặp đúng
5, Nhập điểm
6, Nhập thời gian làm (mặc định 0 là không giới hạn thời gian)
7, Lưu

Video hướng dẫn