Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

1, Nhập câu hỏi
2, Nhập câu trả lời (có thể thêm bớt câu trả lời)
3, Tích chọn đáp án đúng
4, Tùy chọn nâng cao:
- Tích chọn “Cho phép chọn nhiều đáp án đúng” với câu hỏi có nhiều đáp án đúng.
- Tích chọn “Chia đều điểm cho các đáp án” với câu hỏi có nhiều đáp án đúng, trả lời đúng đáp án nào sẽ được điểm đáp án đó, không cần trả lời đúng hết các đáp án.
- Tích chọn “Cho phép người thi nhập dữ liệu” nếu muốn cho phép người dùng trả lời bằng ý kiến khác.
5, Những câu hỏi có hình ảnh, người dùng có thể copy-paste ảnh trực tiếp vào ô nhập dữ liệu.
6, Nhập điểm của câu hỏi
7, Nhập thời gian làm (s): thời gian tối đa để trả lời, quá số s hệ thống không cho phép người dùng trả lời câu hỏi này nữa. Nếu không giới hạn thời gian, để mặc định là 0
8, Lưu

Video hướng dẫn