Cuộc thi đã kết thúc

Cuộc thi

VÒNG 1 TEST ONLINE TAC 2023 - CFAA

Hướng dẫn

Thời gian làm bài
Thời gian làm bài được đếm ngược, hiển thị tại góc trên màn hình. Hết thời gian, kết quả sẽ được tính dựa trên các câu đã chọn đáp án.
Nội quy
  • Không nhờ người khác thi hộ
  • Không sử dụng mạng internet để tìm kiếm câu trả lời rồi điền vào đáp án
  • Không thoát khỏi màn hình làm bài thi. Nếu bạn thoát khỏi màn hình bài thi, kết quả thi hiện tại của bạn sẽ được ghi nhận và hệ thống sẽ tự nộp bài.
Làm bài thi
Bài thi này có thể làm 1 lần
Giải thưởng của chúng tôi: